Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) jest Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8520022414, REGON: 812047674.

Niniejsza polityka określa sposób oraz zasady przetwarzania informacji, które są przez nas otrzymywane od użytkowników strony internetowej http://www.openmindschool.pl

Użytkownik naszej strony korzystając z niej oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki i akceptuje jej postanowienia. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1.     prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3.     prawo do przenoszenia danych;

4.     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę;

5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować kontaktując się z ADO pod następującym adresem e-mail biuro@openmindschool.pl . Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

 POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

ADO nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

ADO powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1.     którym musi udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa,

2.     naszym podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe

3.     naszym oddziałom w innych miastach oraz współpracującym z nami trenerom

Nadto, w przypadku, gdy zapiszesz się na szkolenie do jednego z naszych oddziałów udostępnimy Twoje dane takiemu oddziałowi, celem wykonania przez niego zawartej z Tobą umowy. Oddział w takim wypadku jest odrębnym administratorem danych. 

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak Formularz kontaktowy, Formularz zgłoszenia do studia – Pierwsza sesja w Open Mind Pilates Studio oraz Formularz wysyłkowy, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji przeznaczenia każdej z funkcji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w każdym z formularzy jest zgoda wyrażona przez użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

Rejestrując się na szkolenie podajesz nam dane takie jak imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, telefon oraz adres e-mail. W tym przypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. w celu zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku, gdy rejestrujesz się na szkolenia w naszych oddziałach, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz udostępniamy współpracującemu z nami oddziałowi.

KONTAKT E-MAILOWY

kontaktując się ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane ADO w ramach kontaktu e- mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, bądź w celach, na które użytkownik udzielił wyraźnej zgody. 

 

PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny ADO. Cookies pozwalają ADO: 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony, 3. ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie, 4. korzystać z narzędzi analitycznych, 5. korzystać z narzędzi marketingowych, 6. zapewniać funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę w rozumeniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

 

ANALIZA I STATYSTYKA

ADO wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

Zapis plików cookies Google Analytics następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel strony internetowej ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować swoją ofertę internetową oraz swoją reklamę.

 

 

MARKETING I REKMARKETING

ADO wykorzystuje adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu użytkownika w celach marketingu bezpośredniego oraz przesyłania mu informacji o szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach za pomocą poczty e-mail oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook, jednak tylko w przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na takie wykorzystanie danych.

Dodatkowo  są zbierane dane, które są gromadzonych na koncie użytkownika Google - następuje to wyłącznie w oparciu o zgodę, którą można wycofać w Google albo ponownie wyrazić (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

W przypadku gromadzenia danych, które nie są łączone z kontem Google, wtedy  gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uprawniony interes ADO wynika z faktu, że jesteśmy zainteresowani anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową do celów reklamowych. Informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez ADO w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wykonywanie przez nas obowiązków administratora strony internetowej serwisu jest czynione na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

INNE PODSTAWY PRZETWARZANIA

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacji gdy:

1)    dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji tj. na podstawie art. 6 ust. 2 lit b) RODO;

2)    w celu kontaktu telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

3)    w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

4)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.

f RODO

 

KONTAKT Z ADO

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@openmindschool.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej przekazujemy Tobie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( w skrócie: RODO)

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska, ul. Romualda Traugutta 65, 71-300 Szczecin.

2.     Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze możesz się skontaktować z nami pod adresem biuro@openmindschool.pl

3.     Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

a.     art. 6 ust. 1 lit a) RODO, gdy wyrażona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu skontaktowania się z Tobą, odpowiedzi na Twoje pytania, wykorzystania Twojego wizerunku lub imienia i nazwiska do celów promocyjnych lub gdy otrzymujesz od nas informacje marketingowe;

b.     art. 6 ust 1 lit b) RODO, gdy zawarłeś z nami umowę lub gdy zamierzasz ją z nami zawrzeć np. umowę na trening w naszym studio lub gdy nawiązałaś/nawiązałeś z nami współpracę, albo gdy jesteś naszym kontrahentem czy dostawcą;

c.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy wykonujemy obowiązki prawne, jakie na nas ciążą np. wystawiamy faktury, rachunki, przechowujemy dokumentację związana z zawieranymi umowami lub rozliczamy się z odpowiednimi organami publicznymi;

d.     art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzamy Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy takie jak np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdy wykonujemy obowiązki administratora strony internetowej, lub gdy zbieramy Twoje dane w celu przekazania ich do naszego oddziału lub dla celów analitycznych, administracyjnych czy statystycznych.

4.     Współpracujemy z podmiotami, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, wysyłasz do nas maile, zapisujesz się do naszych oddziałów lub na nasze szkolenia. Mogą to być:

a.     podmioty, którym musi udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa;

b.     nasi podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe;

c.     nasze oddziały w innych miastach oraz współpracujący z nami trenerzy.

5.     Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez taki czas, jaki jest nam niezbędny – nigdy dłużej. Z uwagi na to, Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów o których mowa w pkt. 3 lit a-d, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody – gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie – lub stwierdzenia, że dane są nieaktualne.

6.     W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

a.     prawo dostępu do danych osobowych

b.     prawo do żądania sprostowania

c.     prawo do żądania usunięcia danych osobowych

d.     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e.     prawo do przenoszenia danych

f.      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

g.     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

h.     prawo skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

Jeżeli zechcesz zrealizować jedno ze swoich praw będziemy musieli się upewnić, że jesteś do tego uprawniony np. pytając się o informacje, które pozwolą nam się upewnić, że kontaktuje się z nami osoba, której dane dotyczą. Pamiętaj, że nie zawsze możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw np. jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie danych, to nie możesz jej cofnąć. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, napisz do nas.

7.     Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie. 

Deklarujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane poza EOG, ani nie będą dokonywane na nich automatyczne analizy danych  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej przekazujemy Tobie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( w skrócie: RODO)

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska, ul. Romualda Traugutta 65, 71-300 Szczecin.

2.     Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze możesz się skontaktować z nami pod adresem biuro@openmindschool.pl

3.     Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

a.     art. 6 ust. 1 lit a) RODO, gdy wyrażona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu skontaktowania się z Tobą, odpowiedzi na Twoje pytania, wykorzystania Twojego wizerunku lub imienia i nazwiska do celów promocyjnych lub gdy otrzymujesz od nas informacje marketingowe;

b.     art. 6 ust 1 lit b) RODO, gdy zawarłeś z nami umowę lub gdy zamierzasz ją z nami zawrzeć np. umowę na trening w naszym studio lub gdy nawiązałaś/nawiązałeś z nami współpracę, albo gdy jesteś naszym kontrahentem czy dostawcą;

c.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy wykonujemy obowiązki prawne, jakie na nas ciążą np. wystawiamy faktury, rachunki, przechowujemy dokumentację związana z zawieranymi umowami lub rozliczamy się z odpowiednimi organami publicznymi;

d.     art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzamy Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy takie jak np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdy wykonujemy obowiązki administratora strony internetowej, lub gdy zbieramy Twoje dane w celu przekazania ich do naszego oddziału lub dla celów analitycznych, administracyjnych czy statystycznych.

4.     Współpracujemy z podmiotami, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, wysyłasz do nas maile, zapisujesz się do naszych oddziałów lub na nasze szkolenia. Mogą to być:

a.     podmioty, którym musi udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa;

b.     nasi podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe;

c.     nasze oddziały w innych miastach oraz współpracujący z nami trenerzy.

5.     Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez taki czas, jaki jest nam niezbędny – nigdy dłużej. Z uwagi na to, Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów o których mowa w pkt. 3 lit a-d, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody – gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie – lub stwierdzenia, że dane są nieaktualne.

6.     W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

a.     prawo dostępu do danych osobowych

b.     prawo do żądania sprostowania

c.     prawo do żądania usunięcia danych osobowych

d.     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e.     prawo do przenoszenia danych

f.      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

g.     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

h.     prawo skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

Jeżeli zechcesz zrealizować jedno ze swoich praw będziemy musieli się upewnić, że jesteś do tego uprawniony np. pytając się o informacje, które pozwolą nam się upewnić, że kontaktuje się z nami osoba, której dane dotyczą. Pamiętaj, że nie zawsze możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw np. jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie danych, to nie możesz jej cofnąć. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, napisz do nas.

7.     Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie. 

Deklarujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane poza EOG, ani nie będą dokonywane na nich automatyczne analizy danych